Voka komt op voor uw belangen

Voka houdt elke dag de vinger aan de pols. Door te wegen op de politiek halen we onze slag thuis en plaatsen we de onderwerpen die belangrijk zijn voor ondernemingen hoog op de politieke agenda.

De Vlaamse en federale coalities gingen in 2014 van start met ambitieuze regeerakkoorden en maakten die ook grotendeels waar. Daarbij werd het merendeel van de prioriteiten die Voka in zijn verkiezingsmemorandum naar voren had geschoven ook uitgevoerd door hen. Voka legde de klemtoon voor deze legislatuur op lasten verlagen, investeren en werken. Beide regeringen gingen daar in mee. In aanloop naar de verkiezingen van 26 mei 2019 blikken we terug op hoe de huidige Vlaamse en federale regering het ervan afbrachten.

Voka-prioriteiten

De Vlaamse regering realiseerde het merendeel van de prioriteiten die Voka naar voren had geschoven. Daarbij werd vooral ingezet op meer investeringen in innovatie en mobiliteit. De omgevingsvergunning en het duaal leren werden ingevoerd, evenals een grondige vereenvoudiging van de lastenverlagingen voor doelgroepen. De energiekosten blijven evenwel een teer punt. En op het vlak van welzijn en onderwijs had de Vlaamse regering veel meer kunnen doen om diepgaande hervormingen door te voeren. Ook op federaal niveau realiseerde de regering het merendeel van de prioriteiten die Voka naar voren had geschoven. Met de taxshift, de indexsprong en de hervorming van de vennootschapsbelasting voerde zij een broodnodige lastenverlaging door om de jobcreatie en de koopkracht te verhogen. Zij slaagde er deels in de ontsporing van de overheidsuitgaven af te remmen, maar daarin had men verder moeten en kunnen gaan. Op het vlak van de arbeidsmarkt zijn een aantal maatregelen genomen, maar werden veel kansen gemist om noodzakelijke diepgaande hervormingen door te voeren.

Kom meer te weten

Nieuwe uitdagingen

Maar regeren is meer dan enkele een regeerakkoord opstellen en dat dan de volgende jaren gewoon uitvoeren. Omstandigheden veranderen en ‘nieuwe’ uitdagingen komen op de voorgrond. Doorgaans gaat het om al langer gekende uitdagingen die door veranderende omstandigheden aan belang winnen. Dat gebeurde ook de voorbije legislatuur. Zo namen de krapte op de arbeidsmarkt en de files hand over hand toe. De uitdagingen op de arbeidsmarkt manifesteerden zich steeds feller, onder meer door de vergrijzing en de volgehouden groei, wat een duidelijke verandering was tegenover de start van de legislatuur. Daarnaast werden een aantal bedreigingen scherper gesteld, met name het ondermijnen van de globale vrijhandel, de veiligheidsrisico’s, de klimaatuitdaging en de energievoorziening. De regeringen hadden het moeilijk om hiermee om te gaan. Ze slaagden er niet in om structurele antwoorden te formuleren op deze nieuwe uitdagingen. Die worden vooral doorgeschoven naar de volgende legislatuur. Ook het fileprobleem werd met de dag acuter, met grote economische schade tot gevolg.

Goed gewerkt, maar het had meer moeten zijn

De Vlaamse en federale regering kozen voor een duidelijke trendbreuk door te gaan voor belangrijke lastenverlagingen gefinancierd vanuit besparingen op de overheidsuitgaven. Daarnaast voerden ze de investeringen in de economie op, creëerden ze ruimte om te ondernemen en zetten ze verdere stappen naar langer werken. Verschillende hervormingsinitiatieven waren allicht niet mogelijk geweest onder andere coalities. Op verschillende cruciale domeinen werden belangrijke eerste stappen gezet, maar al te vaak werd die lijn niet ver genoeg doorgetrokken. Zeker gezien de gunstige politieke en economische omstandigheden had het meer mogen zijn en eigenlijk zelfs moeten zijn. De volgende coalities moeten op de ingeslagen weg verder gaan, maar daarbij zullen ze wellicht moeten afrekenen met minder gunstige omstandigheden.

De 3 pijlers van Voka

  • Voka komt op
    voor ondernemingen

  • Voka brengt
    samen

  • Voka bouwt
    bruggen