Voka komt op voor uw belangen

Voka houdt elke dag de vinger aan de pols. Door te wegen op de politiek halen we onze slag thuis en plaatsen we de onderwerpen die belangrijk zijn voor ondernemingen hoog op de politieke agenda.

Naar een lagere vennootschapsbelasting

De federale regering heeft in haar Zomerakkoord een reeks sociaal-economische hervormingen aangekondigd, waaronder een hervorming van de fiscaliteit op vennootschappen en aandeelhouders. Meest opmerkelijk is de verlaging van het nominale tarief van de vennootschapsbelasting: naar 29,58 procent in 2018 en naar 25 procent in 2020. Daarmee zitten we nog wel boven het Europese gemiddelde, maar niet langer in de staart van het peloton.

Kom meer te weten

Betere regels op de arbeidsmarkt

De federale regering heeft in haar Zomerakkoord ook een aantal maatregelen genomen die zorgen voor lagere lasten en meer flexibiliteit voor ondernemingen. Voka had zes hervormingen voor de arbeidsmarkt aanbevolen, vier daarvan zijn door de federale regering overgenomen. Bedrijven zullen werknemers veel makkelijker een fiscaal gunstige bonus kunnen geven; de definitie van ‘passende dienstbetrekking’ voor werkzoekenden wordt verruimd; de proefperiode wordt de facto heringevoerd; en de loonkosten voor jonge werknemers worden verlaagd bij de eerste aanwerving.

Kom meer te weten

Uitbreiding en verankering duaal leren

Duaal leren is voor Voka een absolute prioriteit. Jonge mensen die tegelijk school volgen en werkervaring opdoen: het is een formule die in verschillende buurlanden zijn succes heeft bewezen. Heel wat Vlaamse bedrijven hebben zich geëngageerd om hun schouders te zetten onder het project en de proefprojecten verlopen succesvol. Ondernemingen staan klaar om in het systeem te stappen en jongeren meer kansen te geven op de arbeidsmarkt. Voka heeft een uitbreiding van de proefprojecten en decretale verankering voor duaal leren bekomen.

Hervorming innovatiebeleid: clusters en instrumenten hervormd volgens onze insteek

Onder druk van Voka heeft VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen, dit jaar een volgende stap gezet in de vereenvoudiging van de subsidies voor bedrijven. Zo werd de innovatiesteun fundamenteel aangepakt. Vanaf 1 januari 2018 zullen bedrijven beroep kunnen doen op twee nieuwe, complementaire innovatiesubsidies. Die staan open voor kmo’s en grote bedrijven uit alle sectoren en laten veel ruimere activiteiten toe. Ook het indienen van een aanvraag zelf werd ingrijpend vereenvoudigd. VLAIO heeft daarbij in grote mate de voorstellen van Voka omtrent de aanvraagprocedures, aanvraagdocumenten enz. gevolgd.

En verder…

 • Voka heeft gewogen op de hervorming van de energieheffing, om te vermijden dat ondernemingen de totale kosten van groene stroom zouden moeten ophoesten.
 • Voka werkt nauw samen met de andere Noordzee Kamers van Koophandel, die samen 70% van de EU-VK handel vertegenwoordigen, om zwaarder te wegen op de onderhandelingen. Een gezamenlijke Brexit verklaring werd reeds overgemaakt aan de onderhandelaars.
 • Burgers worden voortaan verplicht om al bij de start van een vergunningsprocedure al hun bezwaren op tafel te leggen. Voka is tevreden met die regeling: argumenten en bezwaren moeten in een vroeg stadium in de procedure naar voren gebracht worden, zodat projecten niet tijdens hun uitvoering nodeloos worden vertraagd.
 • Voka woog in 2017 sterk door in het debat over preventieve gezondheidszorg, welzijn en re-integratie na langdurige ziekte op de werkvloer van medewerkers. Met resultaat. Er kwamen op dat vlak verschillende positieve stimuli voor ondernemingen en werknemers, en de bijkomende kosten en verplichtingen voor werkgevers werden beperkt.

De 3 pijlers van Voka

 • Voka komt op
  voor ondernemingen

 • Voka brengt
  samen

 • Voka bouwt
  bruggen